nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden & privacybeleid van ADL Appendages te Doetinchem

Artikel 1. Geldigheid

Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden. Afwijkende bedingen zijn voor ons slechts bindend indien zulks door ons schriftelijk is bevestigd en gelden uitsluitend voor de bestellingen waarop zij betrekking hebben. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden ook ingeval de schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers of strijdig mochten luiden, slechts uitsluitend onze hierboven omschreven voorwaarden, voor zover overheidsvoorschriften zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten.

Artikel 2. Offerte en bestelling
Onze offerten en prijslijsten zijn vrijblijvend. Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld. Afbeeldingen en beschrijvingen, maten en gewichten in onze documentatie en offertes, zijn voor ons niet bindend. Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen of afspraken ook met onze vertegenwoordigers, zijn niet van kracht zonder onze schriftelijke bevestigingen. Tenzij wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben gegarandeerd, aanvaarden generlei aansprakelijkheid, indien het geleverde niet mocht beantwoorden aan het doel, waarvoor het wordt gebruikt. Voor fouten in afbeeldingen en tekeningen, en voor foutieve opgave van maten, gewichten, kwaliteit en prijzen in prijslijsten in aanbiedingen en /of orderbevestigingen kan verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3. Prijsbepaling
Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht, af fabriek. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in en uitvoerrechten, station, opslag, bewaking, en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze naar de oopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen evenals koerswijzigingen ten laste van de koper. Bij goederen, die wij op termijn of op afroep verkopen, en bij goederen welke wij bij ontvangst der opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en welke wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons voor zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en of andere overheidslasten, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en BTW, vrachten of assurantiepremies verhoging ondergaan of een prijsstijging optreedt als gevolg van waardevermindering van de Nederlandse valuta nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de aan onze verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 4. Kredietwaardigheid
Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in nota hebben genomen, is de koper verplicht welke verplichting een integrerend deel van de koopovereenkomst vormt ons desgevraagd ten bewijze van zijn kredietwaardigheid, hetzij voor de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen en wel naar genoegen door: storing van contante hypotheekverlening of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, zijn wij niet gehouden tot levering of verdere levering, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Levering
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud als nader omschreven in art. 7. Alle goederen reizen steeds voor risico van de koper, ongeacht welke leveringsbindingen zijn gemaakt. Als plaats van levering worden onder alle omstandigheden onze magazijnen, of bij levering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabriek van deze derden als plaats van levering beschouwd, zodat de goederen na het verlaten daarvan voor risico van de koper is. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons, hetzij door derden als bovenbedoeld plaats vindt, behoudens afgehaalde goederen waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt. Overeengekomen levertijden gelden onder alle omstandigheden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren of betaling der goederen te weigeren en verplicht ons evenmin tot vergoeding aan de koper. Zulks is eerst anders, indien de koper na afloop van de in de orderbevestiging genoemde termijn ons schriftelijk een nadere termijn heeft gesteld binnen welke moet worden geleverd. Deze nadere termijn zal tenminste 50 % van eerstbedoelde bedragen, met ten minimum van 14 dagen. Goederen, weke gereed zijn en buiten ons toedoen niet verzonden worden, blijven voor rekening en risico van de koper liggen of kunnen door ons voor zijn rekening en risico opgeslagen worden, alles zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds, voor beschadiging waardemindering, verlies of anderszins. De keus van het vervoermiddel is aan ons, ook bij niet franco zendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door de koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te bezigen. Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. In geval van deelzending door de koper niet wordt betaald zijn wij gerechtigd om de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Levering op afroep
Voor goederen die wij op afroep verkopen gelden buiten de bepalingen van art. 5 nog de volgende voorwaarden: De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. De laatste specificatie moet ons uiterlijk 4 weken voor de afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de koper door het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is, in verzuim. In dat geval zijn wij gerechtigd om: De overeenkomst zonder in gebreke stelling van de koper en zonder rechtelijke tussenkomst, als vervallen te beschouwen met behoud van ons recht op schadevergoeding. Ontbinding der overeenkomst in rechten te vorderen, overeenkomstig artikel 1302 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met recht op schade vergoeding wegens gederfde winst, gemaakte kosten en eventuele prijsdaling.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Ook na levering als voorgeschreven, blijven de nog niet verwerkte of aan derden geleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de koper geacht de goederen voor ons te houden, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen de betaling van rente en kosten als nader in par.8 omschreven. Koper is voor gemelde algehele betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming der goederen, waaronder echter niet valt de levering der goederen aan een derde door aanvoer op het terrein van deze derde. Koper draagt door het plaatsen van zijn order onherroepelijk aan leverancier, de vorderingsrechten welke koper met betrekking tot de geleverde goederen jegens derden mocht hebben c.q. verkrijgen.

Artikel 8. Betaling
Betaling van de koopprijs dient (zulks ter keuze van de wederpartij) of wel netto contant bij aflevering, of wel zonder enige korting of schuldvergelijking, middels overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn: in dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn dan gerechtigd de wederpartij zonder in enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2 % (telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente), als mede de incasso kosten berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening te brengen.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering voor ten hoogste 6 maanden op te schorten. Als overmacht gelden o.a. brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremmingvan het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen. Overmacht geldt ook voor het geval dat wij te leveren goederen bij een derde bestellenen deze derde, om welke reden dan ook, met de levering in gebreke blijft.

Artikel 10. Vracht, vervoer en emballage
De verzendingen eventuele inklaring van goederen wordt door ons als lasthebbers van de koper verzorgd. De vrachtkosten van zendingen met waarde hoger dan vermeld in de betreffende catalogi en of orderbevestiging zijn voor onze rekening, mits de plaats van bestemming over verharde weg bereikbaar en binnen Nederland gelegen is, met aflading van de goederen naast het vervoermiddel. Verdere transport en inklaringskosten (transport buiten Nederland, over een niet verharde weg, op etc.) zijn in elk geval voor rekening van koper.

Artikel 11. Toepassing recht en geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. Over alle geschillen met de opdrachtnemer zal bij uitsluiting de bevoegde rechterbank te Arnhem bevoegd zijn te oordelen, tenzij de opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil ter beslechting aan de wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 12 Garantie
Op de door ons geleverde goederen is de verstrekte garantie gelijk aan de garantie van de producent c.q. de leverancier. Werkloon met betrekking tot garantiegevallen wordt door ons niet vergoed. Wij zijn nimmer verplicht eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze garantie verplichtingen vervallen indien en zodra de koper en /of derden werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke toestemming. Goederen of onder delen, welke door nieuwe worden vervangen, worden door de levering hiervan ons eigendom en worden door de afnemer franco teruggezonden. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen worden gereclameerd, bij gebreke waarvan onze garantie verplichtingen ten aanzien van die gebreken vervalt. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de afnemer niet, behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangenge overeenkomst mocht voortvloeien. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de garantie verplichting hierboven omschreven. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, direct of indirect veroorzaakt door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door in onze dienst zijn personeel toegebracht aan goederen en /of personen, welke of wie ook.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
De klant kan aan onze webshop geen rechten ontlenen. Prijswijzigingen, zetfouten en productwijzigingen zijn voorbehouden. ADL Appendages behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren zonder aankondiging vooraf.

: Afsluiters, Drukschakelaars en Pneumatiek.

 

privacy


Veiligheid & Privacy – webshop.adl.nu
We houden je privégegevens privé

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je. We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Bestellen & pre-order

In een aantal gevallen hebben we gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld als je online of in één van onze winkels een product koopt, zodat we je aankoop kunnen verwerken in onze administratie. Of als we je een factuur willen sturen, je een pre-order plaatst of gewoon op de hoogte wilt blijven van onze voorraad. Dit laatste doen we natuurlijk pas nadat jij aangeeft dat we je op de hoogte mogen houden.

Bezorging

We bezorgen je bestelling op het juiste adres, op de juiste datum en het juiste tijdstip. Daarvoor hebben we je gegevens nodig. Die geven we door aan één van onze bezorgpartners. Of we brengen het product zelf.

Cookies

We willen onze website zo optimaal mogelijk laten werken en elke dag een beetje beter maken. Daarom meten we het gedrag van onze bezoekers aan de hand van cookies. We meten bijvoorbeeld het bekijken van pagina’s, inzoomen op producten of het klikken op links. Natuurlijk gaan we altijd netjes met je gegevens om.

Contact met onze klantenservice

We helpen je met vragen over je bestelling, lossen problemen voor je op of vertellen je alles over onze nieuwste producten. Je kunt met ons bellen, mailen en facebooken. Je hoeft je verhaal niet 2 keer te vertellen, we onthouden het gewoon. Oké, oké: dankzij een notitie, want wij zijn stiekem ook maar mensen. Om je vraag of klacht te behandelen kunnen we vragen naar je ordernummer, naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die de afhandeling makkelijker maken.

Om onze service elke dag een beetje beter te maken, analyseren we alle contactmomenten.

Bezoek van de ADL-website

Als je verder surft op de website van ald.nu / omal.nl / webshop.adl.nu of op een product klikt, krijg je van ons cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derden jouw internetgedrag op onze website. Zo volgen we de zoektermen die je gebruikt en zien we welke producten je aanklikt of bestelt. Met deze informatie tonen we advertenties op basis van jouw interesses, meten we de effectiviteit van onze advertenties, maken we je e-mails persoonlijker en kun je informatie delen op social media.

Account

Leuk dat je een Mijn ADL-account hebt! Nu hoor je er echt helemaal bij. In je account bewaren we gegevens van eerdere bestellingen, retouren, e-mailvoorkeuren en persoonlijke gegevens. Handig, dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.

Nieuwsbrief & e-mail

We sturen je verschillende soorten e-mails. Je ontvangt e-mails naar aanleiding van je aankoop met bijvoorbeeld informatie over je bestelling, een review-verzoek of tips over je product.

Daarnaast kun je je aanmelden voor persoonlijke aanbiedingen, de wekelijkse nieuwsbrief en de zakelijke nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief is gepersonaliseerd op basis van je aankopen en de producten die je hebt bekeken op onze website. We sturen je alleen persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven met jouw toestemming.

Persoonlijk advies

Wanneer je bent ingelogd in Mijn webshop.adl.nu herkennen we je als unieke bezoeker en houden we gegevens bij over jouw gedrag op onze website. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, het inzoomen op een product of het klikken op links. Zo kunnen we je leesgedrag op onze website analyseren en content maken die bij jouw persoonlijke wensen past. Waar we je data voor gebruiken? Om onze advertenties en e-mails te personaliseren. We laten je dus zoveel mogelijk nuttige advertenties zien op onze website, of op de websites van derden. Zo voorkomen we dat je advertenties ziet waar je niet op zit te wachten. Wij weten namelijk dat je liever Nespresso dan Senseo drinkt. Zo hebben we er allebei iets aan. We gebruiken je data ook om je advies op maat te geven per mail. Meer informatie hierover vind je onder ‘Nieuwsbrief & e-mail’. We gaan netjes met je data om en als we hier derde partijen bij betrekken, zorgen we ervoor dat zij ook netjes met je data omgaan. Beloofd.

We gebruiken ook cookies om je beter te leren kennen. Door cookies te verwijderen kunnen wij je niet meer herkennen als unieke bezoeker en laten we je niet langer persoonlijke advertenties zien. Je kunt dan nog wel algemene advertenties tegenkomen. Sociale media-pagina’s laten je bijvoorbeeld ook advertenties zien op basis van historische data. Voor meer informatie om dit aan te passen, raden we je aan om het privacybeleid van deze partijen te bekijken.

Social Media

Je kunt met ons facebooken en chatten. Ook vinden we het leuk als je onze filmpjes bekijkt op Youtube of ons liket op Facebook. We tonen je nuttige advertenties op social media over onze nieuwste producten of aanbiedingen op basis van jouw interesses. Dit gebeurt inderdaad met cookies. We delen nooit ons klantenbestand direct met Facebook of Twitter.

We zullen nooit een bericht op je tijdlijn plaatsen of iets naar je vrienden sturen.

Beveiliging & camera’s

ADL is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers en producten. Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of we de beelden langer moeten bewaren vanwege een andere wettelijke verplichting.

Het liefst vertrouwen we alles en iedereen. Online en offline. Maar dat is een beetje naïef. Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit is in het belang van ADL en alle klanten. En als je je echt héél verdacht maakt, moeten we je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties en dat vindt niemand leuk. Liever niet doen dus.

ADL Zakelijk

Geef tijdens het bestellen aan dat je een zakelijke klant bent en we passen onze service aan jouw situatie aan. We vragen je dan naar alle gegevens die worden genoemd onder ‘Bestellen’. Daarnaast hebben we je bedrijfsnaam, rechtsvorm, BTW-nummer en KvK-uittreksel nodig om je als zakelijke klant te kunnen registreren en een credit check uit te voeren.

Meer weten?

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en ADL, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen 
 • Bezorging
 • Retour & reparatie
 • Inruil 
 • Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews 
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de ADL-website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging & camera’s

 

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ADL Appendages. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacy beleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Camerabeelden bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
 • Als je jouw product door ADL laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Wat zijn jouw rechten?

Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat je het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan je ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat je vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met ADL Appendages.

Mailen: info@adl.nu
Schrijven: Voltastraat 94-A  7006RW Doetinchem.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe ADL omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Wij zijn ADL Appendages

Dit is ons KvK-nummer: 69223998
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL223009052B01

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: +31 (0)314-641774
Mailen: info@adl.nu
Schrijven: Voltastraat 94-A   7006RW Doetinchem.