Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden & privacybeleid van ADL Appendages te Doetinchem

Artikel 1. Geldigheid

Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden. Afwijkende bedingen zijn voor ons slechts bindend indien zulks door ons schriftelijk is bevestigd en gelden uitsluitend voor de bestellingen waarop zij betrekking hebben. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden ook ingeval de schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers of strijdig mochten luiden, slechts uitsluitend onze hierboven omschreven voorwaarden, voor zover overheidsvoorschriften zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten.

Artikel 2. Offerte en bestelling
Onze offerten en prijslijsten zijn vrijblijvend. Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld. Afbeeldingen en beschrijvingen, maten en gewichten in onze documentatie en offertes, zijn voor ons niet bindend. Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen of afspraken ook met onze vertegenwoordigers, zijn niet van kracht zonder onze schriftelijke bevestigingen. Tenzij wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben gegarandeerd, aanvaarden generlei aansprakelijkheid, indien het geleverde niet mocht beantwoorden aan het doel, waarvoor het wordt gebruikt. Voor fouten in afbeeldingen en tekeningen, en voor foutieve opgave van maten, gewichten, kwaliteit en prijzen in prijslijsten in aanbiedingen en /of orderbevestigingen kan verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3. Prijsbepaling
Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, of indien op aanvoer is verkocht, af fabriek. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in en uitvoerrechten, station, opslag, bewaking, en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze naar de oopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen evenals koerswijzigingen ten laste van de koper. Bij goederen, die wij op termijn of op afroep verkopen, en bij goederen welke wij bij ontvangst der opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en welke wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons voor zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en of andere overheidslasten, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en BTW, vrachten of assurantiepremies verhoging ondergaan of een prijsstijging optreedt als gevolg van waardevermindering van de Nederlandse valuta nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de aan onze verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 4. Kredietwaardigheid
Indien wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in nota hebben genomen, is de koper verplicht welke verplichting een integrerend deel van de koopovereenkomst vormt ons desgevraagd ten bewijze van zijn kredietwaardigheid, hetzij voor de levering, hetzij daarna, zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen en wel naar genoegen door: storing van contante hypotheekverlening of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, zijn wij niet gehouden tot levering of verdere levering, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Levering
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud als nader omschreven in art. 7. Alle goederen reizen steeds voor risico van de koper, ongeacht welke leveringsbindingen zijn gemaakt. Als plaats van levering worden onder alle omstandigheden onze magazijnen, of bij levering op aanvoer van derden, de magazijnen of fabriek van deze derden als plaats van levering beschouwd, zodat de goederen na het verlaten daarvan voor risico van de koper is. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons, hetzij door derden als bovenbedoeld plaats vindt, behoudens afgehaalde goederen waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt. Overeengekomen levertijden gelden onder alle omstandigheden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de koper niet het recht de koopovereenkomst te annuleren of betaling der goederen te weigeren en verplicht ons evenmin tot vergoeding aan de koper. Zulks is eerst anders, indien de koper na afloop van de in de orderbevestiging genoemde termijn ons schriftelijk een nadere termijn heeft gesteld binnen welke moet worden geleverd. Deze nadere termijn zal tenminste 50 % van eerstbedoelde bedragen, met ten minimum van 14 dagen. Goederen, weke gereed zijn en buiten ons toedoen niet verzonden worden, blijven voor rekening en risico van de koper liggen of kunnen door ons voor zijn rekening en risico opgeslagen worden, alles zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds, voor beschadiging waardemindering, verlies of anderszins. De keus van het vervoermiddel is aan ons, ook bij niet franco zendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door de koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te bezigen. Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. In geval van deelzending door de koper niet wordt betaald zijn wij gerechtigd om de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Levering op afroep
Voor goederen die wij op afroep verkopen gelden buiten de bepalingen van art. 5 nog de volgende voorwaarden: De op afroep verkochte goederen moeten zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. De laatste specificatie moet ons uiterlijk 4 weken voor de afloop van deze tijd bereiken. Geschiedt dit niet, dan zal de koper door het verstrijken van bovengenoemde uiterste termijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is, in verzuim. In dat geval zijn wij gerechtigd om: De overeenkomst zonder in gebreke stelling van de koper en zonder rechtelijke tussenkomst, als vervallen te beschouwen met behoud van ons recht op schadevergoeding. Ontbinding der overeenkomst in rechten te vorderen, overeenkomstig artikel 1302 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met recht op schade vergoeding wegens gederfde winst, gemaakte kosten en eventuele prijsdaling.

Artikel 6.1. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. 
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6.2. Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6.3. Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Ook na levering als voorgeschreven, blijven de nog niet verwerkte of aan derden geleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de koper geacht de goederen voor ons te houden, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen de betaling van rente en kosten als nader in par.8 omschreven. Koper is voor gemelde algehele betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming der goederen, waaronder echter niet valt de levering der goederen aan een derde door aanvoer op het terrein van deze derde. Koper draagt door het plaatsen van zijn order onherroepelijk aan leverancier, de vorderingsrechten welke koper met betrekking tot de geleverde goederen jegens derden mocht hebben c.q. verkrijgen.

Artikel 8. Betaling
Betaling van de koopprijs dient (zulks ter keuze van de wederpartij) of wel netto contant bij aflevering, of wel zonder enige korting of schuldvergelijking, middels overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn: in dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn dan gerechtigd de wederpartij zonder in enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2 % (telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente), als mede de incasso kosten berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening te brengen.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering voor ten hoogste 6 maanden op te schorten. Als overmacht gelden o.a. brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremmingvan het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen. Overmacht geldt ook voor het geval dat wij te leveren goederen bij een derde bestellenen deze derde, om welke reden dan ook, met de levering in gebreke blijft.

Artikel 10. Vracht, vervoer en emballage
De verzendingen eventuele inklaring van goederen wordt door ons als lasthebbers van de koper verzorgd. De vrachtkosten van zendingen met waarde hoger dan vermeld in de betreffende catalogi en of orderbevestiging zijn voor onze rekening, mits de plaats van bestemming over verharde weg bereikbaar en binnen Nederland gelegen is, met aflading van de goederen naast het vervoermiddel. Verdere transport en inklaringskosten (transport buiten Nederland, over een niet verharde weg, op etc.) zijn in elk geval voor rekening van koper.

Artikel 11. Toepassing recht en geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. Over alle geschillen met de opdrachtnemer zal bij uitsluiting de bevoegde rechterbank te Arnhem bevoegd zijn te oordelen, tenzij de opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil ter beslechting aan de wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 12 Garantie
Op de door ons geleverde goederen is de verstrekte garantie gelijk aan de garantie van de producent c.q. de leverancier. Werkloon met betrekking tot garantiegevallen wordt door ons niet vergoed. Wij zijn nimmer verplicht eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze garantie verplichtingen vervallen indien en zodra de koper en /of derden werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke toestemming. Goederen of onder delen, welke door nieuwe worden vervangen, worden door de levering hiervan ons eigendom en worden door de afnemer franco teruggezonden. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen worden gereclameerd, bij gebreke waarvan onze garantie verplichtingen ten aanzien van die gebreken vervalt. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de afnemer niet, behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangenge overeenkomst mocht voortvloeien. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de garantie verplichting hierboven omschreven. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, direct of indirect veroorzaakt door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door in onze dienst zijn personeel toegebracht aan goederen en /of personen, welke of wie ook.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
De klant kan aan onze webshop geen rechten ontlenen. Prijswijzigingen, zetfouten en productwijzigingen zijn voorbehouden. ADL Appendages behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren zonder aankondiging vooraf.

: Afsluiters, Drukschakelaars en Pneumatiek.

 

 

Wij zijn ADL Appendages

Dit is ons KvK-nummer: 69223998
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL002353448B58

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: +31 (0)314-641774
Mailen: info@adl.nu
Schrijven: Voltastraat 94-A   7006RW Doetinchem.